PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Organizator nagradne igre »Dan s Klemnom Bauerjem«, v nadaljevanju nagradna igra, je podjetje Sam d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje, v nadaljevanju organizator. Pravila določajo način izvedbe nagradne igre, katere namen je promocija družbe Sam d.o.o. Domžale in so v času izvajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.sam.si/nagradna-igra-klemen-bauer. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 10. 1. 2022 na spletni strani https://www.sam.si/pravila-nagradne-igre-klemen-bauer, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN POGOJI SODELOVANJA

Nagradna igra poteka od 11. 1. 2022 do vključno  20. 11. 2022 do 23.59 ure na spletni strani www.sam.si/nagradna-igra-klemen-bauer, v kateri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre in bodo v opredeljenem obdobju izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. V nagradni igri lahko vsak izmed udeležencev lahko sodeluje le enkrat. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi email naslovi, jo ima organizator pravico iz nagradne igre izključiti. Osebe zaposlene pri organizatorju ne smejo sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri sodeluje vsakdo, ki od 11. 1. 2022 od 08:00:00 do 20. 1. 2022 do 23.59 ure izpolni obrazec na spletni strani www.sam.si/nagradna-igra-klemen-bauer, pravilno odgovori na nagradno vprašanje, ki se glasi: »Kolikokrat se je do zdaj Klemen Bauer že udeležil OI?« in svoje sodelovanje v nagradni igri potrdi s klikom na povezavo, ki jo prejme v potrditvenem sporočilu na svoj e-poštni naslov. Sodelujoči mora sprejeti pravila in pogoje nagradne igre. Z oddajo obrazca se udeleženec nagradne igre strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja te nagradne igre, kot je opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov in Obvestilo o varstvu osebnih podatkov za namen nagradne igre.

Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo izpolnili vse potrebne korake za sodelovanje in pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, bomo v petek, 21.1.2022 izžrebali 1 nagrajenca, ki bo spoznali Klemna Bauerja v živo in z njim preživel zanimiv dan. Nagradno žrebanje bo izvedeno na sedežu izvajalca in ni javno. Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti tričlanske interne komisije z naključnim računalniškim izborom izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Rezultat žrebanja bo javno objavljen z imenom in priimkom nagrajenca najkasneje 3 delovne dni po koncu žrebanja na spletni strani www.sam.si in SAM-ovem Facebook profilu.

Nagrajenec bo obveščen o nagradi in možnosti koriščenja nagrade preko elektronske pošte in se mora na sporočilo s strani organizatorja odzvati najkasneje v 5. dneh po poslanem e-sporočilu. V primeru, da se nagrajenec ne odzove, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in prejeti nagradi ter objava fotografij iz skupnega druženja s Klemnom Baurjem javno objavijo na spletnih straneh organizatorja ter na Samovem Facebook in Instagram profilu oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine.

Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili ali se ne odzove v 5 dneh po poslanem e-sporočilu s strani organizatorja.

Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke, ki so posredovani organizatorju v okviru te nagradne igre organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje izključno za namen izvedbe te nagradne igre.

Varstvo osebnih podatkov določata Politika varstva osebnih podatkov in Obvestilo o varstvu osebnih podatkov za namen nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da mu organizator nagradne igre omogoči vpogled v njegove osebne podatke, ki jih obdeluje, zahteva, da mu posreduje podatke (kopijo, izpis)  o obdelavi njegovih osebnih podatkov ali zahteva popravek, prepoved obdelave ali izbris njegovih osebnih podatkov. Prav tako lahko zahteva, da organizator nagradne igre njegove osebne podatke posreduje drugi fizični ali pravni osebi, ki ga udeleženec določi. Vsak udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po e-pošti na marketing@sam.si ali pisno na naslov organizatorja. V kolikor udeleženec nagradne igre v času izvajanja nagradne igre poda zahtevo za prenehanje obdelave osebnih podatkov s strani organizatorja nagradne igre, se šteje, da je s tem preklical tudi svoje sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor udeleženec nagradne igre ni zadovoljen z obravnavo njegove zahteve za varstvo osebnih podatkov, se ima možnost pritožiti tudi na nacionalni nadzorni organ (informacijski pooblaščenec), na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Organizator zagotavlja, da se bodo posredovani podatki obravnavali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo, brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri strinjajo.

Končne določbe

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 10.11.2022. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Sam. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Organizator nagradne igre je Sam d.o.o Domžale, Preserska cesta 1, Zg, Jarše, 1235 Radomlje.

 

SAM D.O.O. DOMŽALE                                                                                                          Jarše, 10.1.2022