PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 30 LET, 30 POHODNIH PALIC

Organizator nagradne igre »30 LET, 30 POHODNIH PALIC«, v nadaljevanju nagradna igra, je podjetje Sam d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje, v nadaljevanju organizator. Pravila določajo način izvedbe nagradne igre, katere namen je promocija družbe Sam d.o.o. Domžale in so v času izvajanja nagradne igre objavljena na Samovi spletni strani www.sam.si, v trgovinah Sam, na voljo so tudi na sedežu organizatorja. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN POGOJI SODELOVANJA
Nagradna igra poteka od 19. 5. do vključno 16.6.2021 v trgovinah Sam. Sodelujejo lahko fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre in bodo v opredeljenem obdobju izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Pravna oseba ali samostojni podjetnik, kot ga definira Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v nagradni igri ne more sodelovati. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno.. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Oseba lahko sodeluje večkrat v nagradni igri, a vsakokrat z novim izpolnjenim kuponom.
Sam bo preveril podatke na kuponu ter vsebino blagajniškega računa.
Izžrebanci bodo o nagradni igri obveščeni v roku 14 delovnih dni preko pošte ali e-pošte.

V nagradni igri se sodeluje na sledeče načine:

  • z nakupom vsaj enega izdelka JUBILEJNE CENE in izpolnitvijo nagradnega kupona objavljenega v reklamnem katalogu Sam
  • z nakupom vsaj enega izdelka JUBILEJNE CENE in izpolnitvijo nagradnega kupona, ki ga kupec prejme na blagajni Sam
  • z nakupom vsaj enega izdelka JUBILEJNE CENE in izpolnitvijo nagradnega kupona, ki ga kupec natisne s spletne strani www.sam.si.

Osebe zaposlene pri organizatorju ne smejo sodelovati v nagradni igri.
Upoštevani bodo vsi originalni, nepoškodovani in čitljivo napisani kuponi.

Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo izpolnili vse potrebne korake za sodelovanje in izpolnili ter oddali kupon, bomo v torek, 22.06.2021 izžrebali 30 nagrajencev, ki bodo prejeli 1x pohodne palice Sam v vrednosti 38,60€. Nagradno žrebanje bo izvedeno na sedežu izvajalca in ni javno. Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti tričlanske interne komisije z naključnim žrebom. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.
Nagrajenec bo nagrado prevzel v eni izmed trgovin Sam, ko bo prejel obvestilo s podatki o prevzemu.
Rezultat žrebanja bo javno objavljen z imenom in priimkom na FB strani podjetja Sam in na spletni strani podjetja Sam. Nagrajenec bo obveščen najkasneje 4 delovne dni po koncu žrebanja pisno ali preko e-pošte.Nagrajenec bo nagrado lahko prevzel v roku 1 meseca, po preteku tega roka ni upravičen do nagrade.
Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Varstvo osebnih podatkov

Posameznik, ki izpolni in odda nagradni kupon, z izpolnitvijo nagradnega kupona dovoljuje, da lahko podjetje SAM posredovane osebne podatke obdeluje za namen izvedbe nagradne igre.
Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika.
Udeleženec nagradne igre s podpisom nagradnega kupona jamči, da so podatki resnični in točni. Podjetje SAM ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.
Osebne podatke, ki so posredovani organizatorju v okviru te nagradne igre organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje izključno za namen izvedbe te nagradne igre.
Podjetje Sam podatke obdeluje v skladu z zahtevami veljavne evropske in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov določata Politika varstva osebnih podatkov in Obvestilo o varstvu osebnih podatkov.
Osebni podatki navedeni na nagradnem kuponu se zbirajo in obdelujejo do konca nagradne igre oziroma še 30 dni po izdanem obvestilu o nagrajencih te nagradne igre.
Vsak udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da mu organizator nagradne igre omogoči vpogled v njegove osebne podatke, ki jih obdeluje, zahteva, da mu posreduje podatke (kopijo, izpis) o obdelavi njegovih osebnih podatkov ali zahteva popravek, prepoved obdelave ali izbris njegovih osebnih podatkov. Prav tako lahko zahteva, da organizator nagradne igre njegove osebne podatke posreduje drugi fizični ali pravni osebi, ki ga udeleženec določi. Vsak udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po e-pošti na marketing@sam.si ali pisno na naslov organizatorja. V kolikor udeleženec nagradne igre v času izvajanja nagradne igre poda zahtevo za prenehanje obdelave osebnih podatkov s strani organizatorja nagradne igre, se šteje, da je s tem preklical tudi svoje sodelovanje v nagradni igri.
V kolikor udeleženec nagradne igre ni zadovoljen z obravnavo njegove zahteve za varstvo osebnih podatkov, se ima možnost pritožiti tudi na nacionalni nadzorni organ (informacijski pooblaščenec), na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.
Organizator zagotavlja, da se bodo posredovani podatki obravnavali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo, brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi.

Odgovornost organizatorja

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrade, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti izžrebani osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili in je izžrebana skladno s temi pravili nagradne igre. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebno nagrajencu oz. njegovi uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v zasebnem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenca. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri strinjajo.

Končne določbe

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 19.05.2021. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na www.sam.si ali prodajni mestih trgovin Sam. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na marketing@sam.si. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Organizator nagradne igre je Sam d.o.o Domžale, Preserska cesta 1, Zg, Jarše, 1235 Radomlje.

SAM D.O.O. DOMŽALE
Jarše, 10.5.2021